James Beaton

Sep 27, 2006

James Beaton

05/25/1929 – 09/27/2006

Pawtucket, RI 2860,

TI – Retired