Joseph G Teixeira

Jan 29, 2007

Joseph G Teixeira

08/06/1922 – 01/29/2007

Taunton, MA 2780,

TI – Retired