Maria Kocsis

Jul 12, 2006

Maria Kocsis

04/11/1920 – 07/12/2006

Dallas, TX 75214,

TI – Retired