Ushaben R Patel

Feb 15, 2006

Ushaben R Patel

01/22/1943 – 02/15/2006

South Attleboro, MA 2703,

TI – Retired